joi, 26 octombrie 2017

POARTA DE INTRARE ÎN CLAUZURĂ / LE NOUVEAU PORTAIL DU SKITE


POARTA DE INTRARE ÎN CLAUZURĂ

Această poartă marchează clauzura carmelului, adică a unui loc rezervat surorilor carmelite; musafirii care participă la rugăciunea schitului pot și ei să participe la masa care urmează după liturghie, în trapeza monahală. Se întâmplă ca, în absența carmelitelor, o chilie să fie folosită de către alte persoane, în special la sărbătoarea hramului de la 6 august. Totuși, atunci se cere respectarea liniștii locului. 
Această poartă este lucrarea sculptorului Dumitru Ciobotă din Toplița, autor a unui mare număr de lucrări. Să menționăm poarta mare a Mănăstirii Sfântul Ilie, realizată în 1983; intrarea în parcul din Toplița, mobilierul bisericii din Lunca Bradului etc. 

Descriere

Pe stâlpii laterali, vița Carmelului, la fel ca pe fresca aflată la intrarea în mănăstire. S-au sculptat aici două roade ale acestei vițe:
- la dreapta, sfânta Tereza de Avila, carmelită spaniolă (1515-1582), reformatoarea Carmelului, care a scris mai multe cărți importante de spiritualitate, de unde reprezentarea sa cu o carte în mână
- la stânga, sfânta Tereza de Lisieux, carmelită franceză (1873-1897) ale cărei moaște se păstrează sigilate în altarul bisericii
Ambele sunt „doctori ai bisericii”. 
În mijlocul frontonului porții, emblema Carmelului: Crucea se înalță pe Muntele Carmel. Trei stele strălucesc; sus, la dreapta și la stânga, Ilie și Elisei, iar la baza muntelui, Maica Domnului, Preacurata Fecioară de pe Muntele Carmel. 
De o parte și de alta a acestei embleme sunt înscrise cele două devize ale Carmelului: 
- Viu este Domnul, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau (3R 17,l)
- Cu râvnă am râvnit pentru Domnul Cel Atotputernic (3 R 19,10).
La extremități, serafimii cu șase aripi.
Pe spatele acestui fronton, chipul Maicii Elisabeta, inspiratoarea acestui Carmel. Prezența ei discretă Amintește că acest Carmel a fost fondat pentru Unitatea creștinilor. 
Pe ușile batante ale porții, două scene din viața profetului Ilie, „Călăuză și Părinte al Carmelului”: 
- Ilie aflat în rugăciune, în singurătatea râului Kerit
- Ilie aflat în rugăciune pentru a cere ploaia
În partea de jos, simbolurile lui Hristos, trei cristograme:
- la două extremități: Alfa și Omega, cele două litere ale alfabetului grec alfa și omega; unite sub vocabula Alpha și omega fac trimitere la Apocalipsă. Simboluri ale eternității lui Dumnezeu (Apocalipsa 22,13), ele semnifică faptul că Hristos este la originea și la sfârșitul tuturor lucrurilor.
- Prima monogramă pentru a-L numi pe Isus nu s-a inspirat din numele său, ci din titlul său de majestate „Hristos” („unsul Domnului”), prescurtat XP, literele khi (X) și rho (P) ale alfabetului grec), primele două litere ale cuvântului Χριστός. Chrisma este deseori înscrisă într-un cerc, semnul geometric al perfecțiunii divine. 
- o altă cristogramă, Chrisma, cunoaște diferite grafii care, fiecare dintre ele poate fi înconjurată de un cerc. „Chrisma simplă” este compusă din două litere grecești I (iota) și X (chi), care amintește inițialele lui Ἰησοῦς Χριστός („Isus-Hristos”). Chrisma ia atunci aspectul unei stele cu șase raze, identificată frecvent în artă cu steaua care i-a condus pe magi.

Mesaj spiritual

Prin aceste câteva sculpturi, idealul Carmelului îi este prezentat celui care se află în fața porții:
La punctul de plecare al vocației carmelitane, chemarea lui Hristos de a părăsi totul pentru a-I urma Lui în siguranța credinței că el este Alfa și Omega a toate.
E suficient atunci să trăiești și să crești în Via Carmelului împreună cu maeștri precum sfânta Tereza de Avila și sfânta Tereza de Lisieux. Vița Carmelului roditor. 
Dar, la fel și Munte al Carmelui, care se urcă pe Drumul lui Nimic, Nimic, Nimic, Nimic, Nimic, descris de către Sfântul Ioan al Crucii, el însuși Doctor al Bisericii.
Urcare care se împlinește sub mantia Maicii Domnului, avându-i drept Călăuze și Părinți pe sfinții profeți Ilie și Elisei. 
Viață îngerească precum cea a Heruvimilor care cântă imnul de trei ori sfânt.
Viață în prezența Dumnezeului Celui Viu.
Viață de iubire pasionantă pentru gloria lui Dumnezeu și pentru viața lumii.
Poartă, păzitoare a vieții de tăcere și de singurătate a Carmelului.
Poartă, mesager al spiritualității Carmelului. 

Stânceni, 14 septembrie 2017


&&&LE NOUVEAU PORTAIL DU SKITE

Ce portail marque la clôture du Carmel, c’est-à-dire un lieu réservé aux sœurs carmélites ; les hôtes qui partagent la prière du skite peuvent aussi partager le repas qui suit la liturgie au réfectoire monastique. Il arrive qu’en l’absence de carmélites, un ermitage serve à d’autres personnes, surtout pour la fête patronale du 6 août. Cependant il est alors demandé de respecter le silence du lieu. 
Ce portail est l’œuvre du sculpteur Dumitru Ciobota, de Topliţa qui compte de très nombreuses œuvres. Mentionnons le grand portail du monastère Saint-Élie fait en 1983, l’entrée du parc de Topliţa, le mobilier de l’église de Lunca Bradului etc. 

Description 

Sur les montants, la vigne du Carmel, comme sur la fresque qui est à l’entrée du monastère. Deux fruits de cette vigne sont sculptés : 
- à droite, Sainte Thérèse d’Avila, carmélite espagnole (1515-1582), réformatrice du Carmel, qui a écrit plusieurs livres de spiritualité importants, d’où sa représentation avec un livre à la main. 
Elle est fêtée le 15 octobre. 
- à gauche, sainte Thérèse de Lisieux, carmélite française (1873-1897), dont nous avons des reliques scellées dans l’autel de la chapelle. 
Elle est fêtée le 1er octobre. 
Toutes deux sont « docteurs de l’Église » 
Au milieu du fronton du portail, l’écusson du Carmel : la Croix surmonte la montagne du Carmel. Trois étoiles l’illuminent ; en haut, à droite et à gauche, Élie et Élisée, et à la base de la montagne la Mère de Dieu, Notre-Dame du Mont Carmel. 
De part et d’autre de cet écusson sont inscrits les deux devises du Carmel : 
- Il est vivant, le Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens (3 R 17,1) 
- Je brûle de zèle pour le Seigneur, Dieu de l’Univers (3 R 19,10). 
Aux extrémités les séraphins aux six ailes. 
Au dos de ce fronton, le visage de Mère Élisabeth, inspiratrice de ce Carmel. Sa discrète présence rappelle que ce Carmel a été fondé pour l’Unité des chrétiens. 
Sur les battants des portes, deux scènes de la vie du prophète Élie, « Guide et Père du Carmel » : 
- Élie en prière, dans la solitude du torrent de Kerit 
- Élie en prière pour demander la pluie 
À la base, des symboles du Christ, trois christogrammes :
- aux deux extrémités : Alpha et Omega Les deux lettres de l'alphabet grec l'alpha et l'oméga, associées sous le vocable Alpha et oméga se réfèrent au livre de l’Apocalypse. Symboles de l'éternité de Dieu (Apocalypse 22,13), elles signifient que le Christ est à l'origine et à la fin de toute chose.
- Le premier monogramme pour désigner Jésus ne s'est pas inspiré de son nom mais de son titre de majesté « Christos » ("l'oint du Seigneur"), abrégé en XP, les lettres khi (X) et rhô (P) de l'alphabet grec), les deux premières lettres du mot Χριστός. Le chrisme est souvent inscrit dans un cercle, signe géométrique de la perfection divine
- un autre christogramme Le chrisme connait différentes graphies qui, chacune, peuvent être entourés d’un cercle. Le « chrisme simple » est composés des deux lettres grecques I (iota) et Χ (chi) rappelant les initiales de Ἰησοῦς Χριστός (« Jésus-Christ »). Le chrisme prend alors l'aspect d'une étoile à six rais, souvent identifiée dans l'art à l'étoile qui guida les mages. 

Message spirituel 

Par ces quelques sculptures, l’idéal du Carmel est présenté à celui qui est devant la porte : 
Au point de départ de la vocation carmélitaine, l’appel du Christ à tout quitter pour Le suivre, dans la certitude de foi qu’Il est l’Alpha et l’Omega de tout. 
Il suffit alors de vivre et de croître dans la Vigne du Carmel avec des maîtres comme sainte Thérèse d’Avila et sainte Thérèse de Lisieux. Vigne du Carmel fructifère. 
Mais aussi Montagne du Carmel qui se gravit par le Chemin du Rien, Rien, Rien, Rien, Rien, décrit par saint Jean de la Croix, lui aussi Docteur de l’Église. 
Montée qui s’accomplit sous le manteau de la Mère de Dieu, avec comme Guides et Pères, les saints prophètes Élie et Élisée. 
Vie angélique à l’instar des Chérubins qui chante l’hymne trois fois sainte 
Vie en présence du Dieu vivant. 
Vie d’amour, passionnée pour la gloire de Dieu et la vie du monde. 
Porte, gardienne de la vie de silence et de solitude du Carmel. 
Porte, messagère de la spiritualité du Carmel.
miercuri, 25 octombrie 2017

MIKHTAV 79

A apărut numărul 79 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.luni, 2 octombrie 2017

O după-amiază cu Sfânta Tereza de Lisieux la Schitul Stânceni / Une après-midi avec sainte Thérèse de Lisieux au skite de Stânceni

La Stânceni Sfânta Tereza de Lisieux a fost sărbătorită sâmbătă, 30 septembrie, în simplitatea credinței pe care ea însăși a promovat-o prin viață și scrieri. 
Credincioși ortodocși, romano-catolici, greco-catolici din Stânceni, Toplița, Subcetate, Târgu-Mureș, Bistrita și-au încredințat sfintei intențiile de rugăciune și i-au oferit flori și cântece la aniversarea a 120 de ani de la intrarea sa în viață.
Inaintea vecerniei s-a cântat în franceză poezia Terezei « Vivre d’amour », iar părintele Cornel, preotul schitului, a prezentat rugăciunea  vecerniei.
Părintele Attila Puskas, parohul romano-catolic din Stânceni, ne-a amintit în predica sa de esența învățăturii transmisă de Tereza: ”a aștepta totul de la Tatăl”, cu încredere deplină asemenea copiilor.
Procesiunea la statuia Sfintei Tereza din preajma bisericii a fost animată de grupul de tineri romano-catolici din Stânceni care au pregătit cântece în română, maghiară si franceza, cu vioara si chitara.
În sala de conferințe am urmărit împreună un scurt film de prezentare a vieții sfintei, iar gustarea comună din trapeza schitului a încheiat după-amiază de rugăciune ecumenică.

&&&

À Stânceni, sainte Thérèse de Lisieux a été fêtée samedi, 30 septembre, dans la simplicité de la foi qu’elle a elle-même promue par sa vie et ses écrits.
Des fidèles orthodoxes, romano-catholiques et gréco-catholiques, de Stânceni, Topliţa, Subcetate, Târgu Mureş et Bistriţa, ont porté à la sainte leurs intentions de prière et lui ont offert des fleurs et des chants pour le 120e anniversaire de son entrée dans la Vie.
Avant les vêpres, la poésie de Thérèse « Vivre d’amour » a été chantée en français. Puis la célébration liturgique des vêpres fut introduite par le père Cornel, aumônier du skite. Père Attila Puskas, curé romano-catholique de Stânceni, nous a rappelés dans sa prédiction l’essence de l’enseignement transmis par Thérèse : attendre tout du Père, avec une confiance totale semblable à celle des enfants.
La procession à la statue de la sainte derrière l’église a été animée par un groupe de jeunes de Stânceni qui avaient préparé des chants en roumain, en hongrois et en français, avec violon et guitares.
Dans la salle de conférence, nous avons regardé ensemble une courte présentation de la vie de la sainte, et un goûter au réfectoire a conclu cette après-midi de prière oecuménique.

vineri, 15 septembrie 2017

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci 2017 / Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix 2017

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, hramul Schitului Stânceni, a reprezentat pentru apropiații acestui locaș un moment de bucurie în simplitatea rugăciunii comune. Prezența Preasfințitului Claudiu, episcopul Curiei, alături de opt preoți și de credincioși a însemnat pentru Maica Eliane și părintele Cornel un motiv de bucurie și de încurajare a apostolatului rugăciunii ecumenice în care sunt implicați cu dăruire.
Preasfințitul Claudiu a transmis mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, iar în predica sa a vorbit despre sensul Crucii mântuitoare, Cruce care trebuie să fie percepută ca simbol al iubirii, al suferinței salvatoare. Credincioșii trebuie să se ferească de negativismul cotidian generalizat și să accepte conotația iubirii și a speranței oferite de logica Crucii Mântuitorului. Isus pe cruce reprezintă iubirea în acțiune, El ne dăruiește tuturor o Mamă și arată că nimic nu se sfârșește, ci totul se împlinește. A accepta crucea înseamnă de fapt a ne umple de iubire viața și a o așeza permanent în lumina credinței.
După Sfânta Liturghie PS Claudia a binecuvântat noul portal al clauzurii schitului, iar masa comună în trapeza mănăstirii a fost un bun prilej de cunoaștere și de socializare.
De remarcat prezența Părintelui Emilian, starețul mănăstirii ortodoxe ”Sfântul Ilie” din Toplița, care a dăruit schitului din partea PS Andrei, Episcopul ortodox al Covasnei și Harghitei o frumoasă icoană pictată a Maicii Domnului.
Pr. Adrian Lung
Foto: Valer Pol


&&&

La fête de l'Exaltation de la sainte Croix fut pour les proches du skite un moment de joie dans la simplicité d'une prière commune. La présence de Mgr Claudiu, évêque de la Curie, entouré de huit prêtres dont le prêtre romano-catholique du village, d'une centaine de fidèles, a représenté pour Mère Eliane et Père Cornel un motif de joie et d'encouragement pour l'apostolat de la prière œcuménique dans lequel ils sont impliqués avec dévouement.
Mgr Claudiu a transmis le message de bénédiction du Cardinal Lucian et dans son homélie il a parlé du sens de la Croix salvatrice, Croix qu'il convient de percevoir comme un symbole d'amour.
Après la Divine Liturgie, Mgr Claudiu a béni le nouveau portail de la clôture du skite, et la table commune dans le réfectoire monastique a été une bonne occasion de connaissance mutuelle.
Il convient de remarquer la présence de l'archimandrite Emilian, higoumène du monastère orthodoxe de Toplita qui a offert au skite de la part de Mgr André, évêque orthodoxe de Covasna et Harghita, une belle icône peinte de la Mère de Dieu. Gloire à Dieu !
marți, 5 septembrie 2017

Jubileu de aur / Jubilé d’or

Jubileu de aur

Pe 22 august 2017, maica Éliane a adus mulțumire pentru cei 50 de ani de la depunerea voturilor monastice, la 22 august 1967 în Carmelul din Nancy.
Acest jubileu de aur fost marcat pe 5 august printr-un parastas în memoria părinților săi, Max și Paulette, care au crescut-o într-o credință vie, pentru superioara sa, maica Elisabeta, care i-a primit profesiunea de credință și pentru sora Maria, maestra sa de novici. A urmat un Te Deum de mulțumire pentru chemarea lui Dumnezeu.
Oficiul, celebrat de părintele Cornel a fost binecuvântat de o semnificativă prezență ecumenică, conform vocației Carmelului de la Stânceni. Rude ale maicii Éliane precum și prieteni sosiți din țară, dar și din Franța, Germania, Austria s-au alăturat clerului ortodox, romano-catolic și greco-catolic pentru a-l lăuda pe Dumnezeu.
Cu toții au fost invitați apoi la un pahar de șampanie și la masa fraternă în aer liber.
A doua zi, la sfârșitul Sfintei Liturghii a Schimbării la Față a Mîntuitorului, Preasfințitul Virgil Bercea, episcopul greco-catolic de Oradea Mare, a oferit maicii Éliane crucea jubileului de 225 de ani de la înființarea seminarului din Oradea, semn al rugăciunii pentru preoți inerentă vocației carmelitane.


&&&

Jubilé d’or

Le 22 août 2017, mère Éliane a rendu grâces pour les 50 ans de sa profession faite le 22 août 1967 au Carmel de Nancy.
Ce jubilé d’or a été marqué le 5 août par une pannychide pour ses parents, Max et Paulette, qui l’ont élevée dans une foi vive, pour sa prieure Mère Élisabeth qui a reçu sa profession et pour sa maîtresse des novices Sœur Marie. A suivi un office de Te Deum pour rendre grâces de l’appel du Seigneur.
Ce service célébré par P. Cornel, aumônier du skite, a été béni par une forte présence œcuménique, conformément à la vocation du Carmel de Stânceni : des parents de mère Éliane ainsi que des amis venus de toute la Roumanie, mais aussi de France, d’Allemagne, d’Autriche, se sont joints au clergé orthodoxe, romano-catholique et gréco-catholique, pour louer le Seigneur. 
Tous furent ensuite invités à goûter une flûte de champagne avant de partager un repas fraternel en plein air.
Le lendemain, à la fin de la Divine Liturgie de la Transfiguration, Mgr Virgil Bercea, évêque gréco-catholique d’Oradea, a remis à mère Éliane la croix du jubilé de 225 ans du séminaire d’Oradea, signe de la prière pour les prêtres inhérente à la vocation des carmélites.vineri, 30 iunie 2017

În drum spre Ierusalimul ceresc... Pelerinaje la Schit / En route vers la Jérusalem céleste... Pèlerinages au skite

La inițiativa unui laic, Sabin Truța, se va organiza un pelerinaj la schit în fiecarea a doua duminică a lunii. Primul a avut loc pe 14 mai. Plecarea se face din fața catedralei din Blaj. Pentru luna august pelerinajul va avea loc în prima duminică astfel încât pelerinii să poată participa la sărbătoarea hramului bisericii schitului, Schimbarea la Față.
Pentru informații suplimentare puteți suna la numerele de telefon: 0765.003.004 sau 0770.901.090


&&&


A l'initiative d'un laïc, Sabin Truta, un pèlerinage au skite de Stânceni est proposé le deuxième dimanche de chaque mois. Le premier eut lieu le 14 mai. Le départ a lieu devant la cathédrale de Blaj. Celui du mois d'août aura lieu exceptionnellement le premier dimanche, le 6 août, pour participer à la fête patronale de l'église du skite dédiée à la Transfiguration du Christ. Pour tout renseignement, contacter : 0765 003 004 ou 0770 901 090.

Patru pelerinaje franceze la schitul din Stânceni anul acesta / Quatre pèlerinages français font halte au skite de Stânceni cette année

Pe 17 mai, un grup de iconari, discipoli ai părintelui Igor Sendler s.j., însoțiți de Georgeta Juga, iconar din Baia Mare.
Le 17 mai, un groupe d’iconographes, disciples du Père Igor Sendler s.j., avec Georgeta Juga, iconographe de Baia Mare.


Pe 27 iunie, un grup de douăzeci de pelerini însoțiți de Marie-Gabrielle Leblanc, istoric de artă și de Georgeta Juga.
Le 27 juin, une vingtaine de pèlerins sous la conduite de Marie-Gabrielle Leblanc, historienne de l'art, et de Georgeta Juga.


Sosirea celorlalte două pelerinaje franceze sunt prevăzute pentru luna septembrie. Unul pe 13 septembrie cu părintele Ragon, celălalt pe 26 septembrie, cu Marie-Gabrielle Leblanc.
La venue de deux autres pèlerinages français est prévue en septembre. L'un le 13 septembre avec Père Ragon, et l'autre le 26 septembre, avec Marie-Gabrielle Leblanc.