joi, 11 august 2016

SĂRBĂTOREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ / FÊTE DE LA TRANSFIGURATION

SĂRBĂTOREA SCHIMBĂRII LA FAȚĂ

În după-amiaza zilei de vineri, 5 august, la Schitul greco-catolic „Sfânta Cruce" din Stânceni, aflat la confluența râurilor Gudea Mare cu Gudea Mică, o carmelită, bătea toaca anunțând vecernia Sărbătorii Schimbării la Față a Mântuitorului. Se aflau deja aici pelerini din Franța, din Luxemburg, din Italia, precum și credincioși din țară, unii sosiți pentru prima dată la această sărbătoare, alții, deja oaspeți constanți ai acestui lăcaș de cult aflat în pitorescul spațiu flancat de doi munți împăduriți cu brazi, în Munții Călimani. În altar se afla părintele arhimandrit Cornel Dîrle, capelanul schitului, iar în micuța biserică de lemn, în care se află zugrăviți sfinți și sfinte din Biserica Catolică și din Biserica Ortodoxă, au început laudele aduse lui Ilie, „proorocul de foc" de credincioșii prezenți, printre care egumenul și capelanul mănăstirii ortodoxe vecine din Moglănești.
Ziua de 6 august a început cu utrenia sărbătorii. Curtea schitului era deja plină de credincioși când clopotul a anunțat sosirea ierarhului, P.S. Virgil Bercea, episcop al Bisericii Greco-Catolice Române din eparhia Oradiei. Părintele Cornel Dîrle, alături de preoți greco-catolici și romano-catolici din împrejurimi, din Oradea și din București,l-au primit pe ierarh cu Sfânta Evanghelie, în timp ce corul sosit de la Târgu-Mureș intona polychronionul.
Pentru marea sărbătoare, altarul s-a amenajat pe terasa bisericii, în fața unui spațiu ecleziastic larg, limitat doar de cei doi versanți împăduriți ai munților. Preoți, așezați în spațiul din jurul bisericii, au început spovedirea credincioșilor ce așteptau încolonați primenirea sufletelor lor pentru marea sărbătoare. O icoană mare a sărbătorii, pictată de Fratele Raphaël, călugăr la Bec-Hellouin se afla pusă pentru închinare pe aleea din fața bisericii, primindu-i pe pelerinii din ce în ce mai numeroși, Corul așezat pe scaune, în partea stângă a bisericii, ale cărui voci, susținute de murmurul râului din apropiere, amplificate de instalația de sonorizare se făceau auzite în întreaga curte a schitului.
După citirea pasajului evanghelic al sărbătorii, predica P.S. Virgil a fost plină de învățătură, cu trimiteri concrete spre actualitatea pe care o trăim, un ecou entuziast al recentei întâlniri a tinerilor catolici de la Cracovia. Mai mulți tineri participanți la această întâlnire fiind prezenți la sărbătoarea Schitului.
După terminarea Sfintei Liturghii, preoți și credincioși s-au deplasat pe Calea Acatistului, preamărind-o pe Preacurata Fecioară Maria, după care, cu toții au participat la agapa frățească pregătită de mai multe ”Marte” devotate.

COLOCVIUL INTERRELIGIOS

Ca în fiecare an, de sărbătoarea Schimbării la Față, Schitul din Stânceni organizează colocvii internaționale pe teme ecumenice sau interreligioase. În acest an, subiectul a fost ”Evrei și creștini împreună pentru o etică socială”. Pentru a marca cea de-a douăzecea aniversare a întrării în Lumină a a Maicii Elisabeta, fondatoarea carmelului din Saint-Rémy, Maica Éliane a prezentat mai întâi diferitele ediții ale memoriilor din China, publicate în franceză, română, engleză și germană, apoi câteva scrieri inedite despre iudaism.
Comunicarea profesorului Carol Iancu de la Montpellier despre Emmanuel Eydoux și dialogul iudeo-creștin a descoperit publicului roman pe acest mare poet evreu din Marsilia, care a fost un apropiat al Mănăstirii din Saint-Rémy din 1981 până la moartea sa în 1992.
Diaconul ortodox Alexandru Ioniță, cercetător la Institutul ecumenic din Sibiu, a vorbit despre Spiritualitatea creștină de tradiție bizantină și rădăcinile sale iudaice în ritualul căsătoriei.
A doua parte a colocviului s-a desfășurat a doua zi, pe 7 august după-amiaza. Doamna profesor Francisca Băltăceanu a citit Înțelepciunea din Proverbe, dens expozeu al Rabinului Rafael Shaffer de la București care nu a putut fi prezent la Stânceni, dar care ne-a asigurat, înainte și după colocviu, de sprijinul său prietenesc. Doamna profesor Monica Broșteanu ne-a ajutat să descoperim modul în care evrei și creștini sunt împreună la școala Psaltirii.
A urmat un intermezzo musical, oferit de familia Ioniță, cu Psalmul 133 cântat în ebraică, română, italiană și germană, reluat apoi de toată asistența.
Dl ing. Dr. Vasile Dub, președintele comunității evreiești din Târgu Mureș, venit cu cincisprezece membri ai acestei comunități i-a prezentat pe Sâmbătărienii din Bezidul nou.
Doamna profesor Tereza Sinigalia a ilustrat, cu marea sa competență în istoria artei bisericești moldave Milostivirea divină în Vechiul și Noul Testament.
Prezentările au fost urmate de intervenții foarte interesante care ne-au încurajat să continuăm dialogul iudeo-creștin, în spiritul declarației Nostra Aetate a Conciliului Ecumenic Vatican al II-lea și a Declarației rabinilor ortodocși din 3 decembrie 2015, invitație la un parteneriat între evrei și creștini.

****

FÊTE DE LA TRANSFIGURATION

L’après-midi du 5 août, au skite de la sainte Croix de Stânceni, à la confluence des torrents Grande Gudea et Petite Gudea, une carmélite frappe la simandre annonçant les vêpres de la fête de la Transfiguration du Sauveur. Déjà se trouvent ici des pèlerins venus de France, du Luxembourg, d’Italie ainsi que des fidèles de Roumanie, les uns arrivant pour la première fois pour cette fête, les autres, déjà des invités habituels de ce lieu de culte qui se trouve dans un cadre pittoresque entre deux montagnes boisées de sapins. Au sanctuaire se trouve l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite, et dans la petite église de bois où sont peints des saints de l’Église catholique et de l’Église orthodoxe ont commencé les louanges adressées à Élie, le prophète de feu, par les fidèles présents, dont l’higoumène et l’aumônier du monastère orthodoxe voisin de Moglaneşti.
Le 6 août a commencé par les matines de la fête, alors qu’arrivaient de nombreux pèlerins. La cour était déjà remplie de fidèles quand la cloche annonça l’arrivée de l’évêque gréco-catholique de l’éparchie d’Oradea, Mgr Virgil Bercea. P. Cornel, entouré de prêtres gréco-catholiques et romano-catholiques venus des environs, d’Oradea et de Bucarest, l’accueillirent avec l’évangéliaire, pendant que le Chœur arrivé de Târgu Mureş entonnait le polychronion.
Pour cette grande fête patronale de l’église, un autel est dressé sur la terrasse. Plusieurs prêtres autour de l’église ont commencé la confession des fidèles qui attendaient en file leur renouvellement spirituel. La grande icône de la fête, peinte par Frère Raphaël, moine du Bec-Hellouin, a été posée dans l’allée face à l’église, accueillant les pèlerins de plus en plus nombreux. Un grand parasol abrite le chœur à gauche de l’église, dont les voix, accompagnées du murmure du ruisseau, sont amplifiées par une installation de sonorisation. 
Après la lecture de l’évangile, l’homélie de Mgr Virgil fut riche d’enseignements, par l’actualisation à ce que nous vivons et un écho enthousiaste de la récente rencontre des J.M.J. à Cracovie. Plusieurs jeunes ayant participé à ces journées étaient présents à la fête du skite.
À la fin de la Liturgie, prêtres et fidèles ont suivi le Chemin de l’Acathiste, louant la Mère de Dieu, puis tous furent invités à participer aux agapes fraternelles préparées plusieurs « Marthe » très dévouées. 
COLLOQUE INTERRELIGIEUX

Comme chaque année, en la fête de la Transfiguration, le skite a organisé un colloque international à thème œcuménique ou interreligieux. Cette année, le sujet était « Juifs et chrétiens ensemble pour une éthique sociale ». Mais, pour marquer le vingtième anniversaire de l’entrée dans la Lumière de Mère Élisabeth, fondatrice du carmel de Saint-Rémy, Mère Éliane a d’abord présenté les différentes éditions de ses mémoires de Chine, en français, en roumain, en anglais et en allemand, puis quelques-uns de ses écrits inédits sur le judaïsme. 
La communication du Professeur Carol Iancu de Montpellier sur Emmanuel Eydoux et le dialogue judéo-chrétien révéla au public roumain ce grand poète juif de Marseille, qui fut très lié au Monastère de Saint-Rémy de 1981 à sa mort en 1992.
Puis le diacre orthodoxe Alexandru Ioniţa, chercheur de l’Institut oecuménique de Sibiu, parla de La spiritualité chrétienne de tradition byzantine et ses racines juives, à travers le rituel du mariage.
La seconde partie du colloque eut lieu le lendemain, 7 août après-midi. Le Professeur Francisca Băltăceanu lut avec conviction La sagesse dans les Proverbes, dense exposé du Rabbin Rafael Shaeffer de Bucarest, retenu par un enterrement loin de Stânceni. Mais celui-ci nous a assurés, avant et après le colloque, de son soutien très amical. Le Professeur Monica Broşteanu, nous fit découvrir combien Juifs et chrétiens sont à l’école du Psautier. 
Suivit un intermezzo musical, offert par la famille Ioniţa, avec le chant du Psaume 133 en hébreu, en roumain, en italien et en allemand, et repris par tous.
Dr. Vasile Dub, président de la communauté juive de Târgu Mureş, venu avec une quinzaine de ses membres, nous a fait découvrir les Sabbatéens de Bezidul Nou. 
Le Professeur Tereza Sinigalia a illustré avec sa grande compétence de l’histoire de l’art moldave La miséricorde divine dans l’Ancien et le Nouveau Testament. 
Ces communications ont été suivies de débats fort intéressants qui incitent à poursuivre le dialogue judéo-chrétien, dans l’esprit de la déclaration du concile Vatican II, Nostra aetate et de la déclaration de rabbins orthodoxes du 3 décembre 2015, invitant à un partenariat entre juifs et chrétiens.

O relatare a evenimentului a fost publicată în cotidianul mureșean CUVÂNTUL LIBER
duminică, 31 iulie 2016

Actualitatea la Stânceni

La Stânceni săptămâna aceasta vom sărbători hramul bisericii Schitului conform programului de alături.

În pagina ”Publicații” găsiți cel de-al treilea articol al Maicii Éliane publicat în revista ortodoxă ”Tabor”, care apare la Cluj. Cele trei articole sunt:
1.” Dreptul Enoh, Sfântul Profet Ilie şi Sfântul Ioan Teologul în opera Mitropolitului Anastasie Crimca”, Tabor, Cluj-Napoca, 2009/nr. 7, p. 31-41.
2. ”Triada Dreptului Enoh, a Sfântului Profet Ilie şi a Sfântului Ioan Teologul, în ciclul lui Ilie din biserica Ieud-Deal”, Tabor 2014/nr. 7, p. 13-26.
3. ”Élisabeth – femeie, om pasionat, figură profetică”, Tabor, 2016/nr. 5, p. 61-65.


vineri, 22 iulie 2016

PROFETUL ILIE, SĂRBĂTORIT LA SCHITUL DE LA STÂNCENI / LE PROPHÈTE ÉLIE, FÊTÉ AU SKITE DE STÂNCENI

PROFETUL ILIE, SĂRBĂTORIT LA SCHITUL DE LA STÂNCENI

Proorocul Ilie, patronul Ordinului Carmelitan,  a fost sărbătorit la Schitul „Sfânta Cruce„ de la Stânceni, într-un mod diferit de anii precedenți. Deosebit a fost faptul că P.S. Mihai Frățilă, episcop greco-catolic de București a sosit la Schit împreună cu un grup de pelerini bucureșteni pentru a-l sărbători împreună cu alți oaspeți din țară și din străinătate pe „profetul de foc”. La coborârea din microbuz, pelerinii și-au exprimat uimirea față de locul pitoresc unde este amplasat Carmelul, pacea și liniștea pe care acest loc o transmite din primul moment. Maica Eliane a prezentat biserica, frescele ei ce combină într-un mod cu totul original sfinții catolici cu sfinții ortodocși, o adevărată oglindă a spiritului ecumenic al așezământului monahal ascuns între versanții împăduriți din Carpații Orientali.
Vecernia sărbătorii a fost îmbogățită prin prezența ierarhului precum și al pelerinilor care au intonat răspunsurile, fiecare dintre ei având pregătit întregul  mers al slujbei. Vocile minunate ale acestora, măiestrit dirijate precum și ale tuturor credincioșilor prezenți la rugăciune au răsunat în micul sanctuar al Carmelului de la Stânceni, plin până la refuz.
Ziua de 20 iulie, la ora 8,30 a început slujba utreniei sărbătorii, care l-a preamărit pe marele profet și prooroc Ilie, iar la terminarea acesteia s-a făcut primirea ierarhului.
La sosirea sa la Schit, P.S. Mihai a fost primit de către pr. arhimandrit Cornel Dîrle împreună cu preoții și cu credincioșii sosiți deja, după datină, cu Sfânta Evanghelie și condus în biserica Schitului. Liturghia prezidată de către arhiereu, având alături în sfântul altar cinci preoți a fost foarte înălțătoare iar răspunsurile au fost date de către grupul de pelerini bucureșteni la care s-au asociat toți credincioșii prezenți. Ca de obicei, P.S. Mihai, în predica ce a urmat citirii Evangheliei, a oferit un bogat cuvânt de învățătură, o actualizare a dimensiunii profetice a sfântului Ilie. După liturghie a urmat un parastas în memoria Maicii Elisabeta, fondatoarea Carmelului de la Saint-Remy.
A urmat o agapă frățească, în foișorul casei de oaspeți a Schitului unde preparatele pregătite de către membrele Fraternității au fost bine apreciate.
În continuare, a avut loc întâlnirea membrilor Fraternității „Sfântul Ilie”, începută, ca de obicei, cu intonarea imnului  „Tu ești viu, Doamne, Dumnezeul lui Israel, în fața căruia stau!”, invocație a sfântului prooroc și pe care toți membrii Fraternității o rostesc în fiecare zi. Cu această ocazie s-a făcut primirea în Fraternitate a noi şase membri. Fiecare dintre ei și-a prezentat, latura spirituală a vieții lor de fiecare zi, a familiei și a activității profesionale. S-a prezentat apoi un scurt expozeu despre conceperea Fraternității Sfântul Ilie de către Maica Elisabeta în urmă cu 25 de ani precum și câteva rânduri ale acesteia privind modul cum trebuie privită apartenența la Fraternitate. Fotografia de grup a membrilor prezenți, în fața oratoriului proorocului Ilie, a încheiat programul sărbătorii.

Valer Pol

###

LE PROPHÈTE ÉLIE, FÊTÉ AU SKITE DE STÂNCENI

Le prophète Élie, „Dux et Pater carmelitarum” a été fêté au skite de Stânceni d’une manière différente des années précédentes. Mgr Mihai Frăţilă, évêque gréco-catholique de Bucarest, est arrivé au skite avec une vingtaine de pèlerins de son éparchie pour fêter avec les autres hôtes venus de diverses régions de Roumanie, mais aussi d’Italie et d’Autriche, le prophète de feu. À la descente du microbus, les pèlerins ont exprimé leur étonnement devant le cadre pittoresque où est édifié le Carmel, devant la paix et la tranquillité que ce lieu transmet dès le premier moment. Mère Éliane a présenté l’église, ses fresques qui unissent saints catholiques et orthodoxes, véritable miroir de l’esprit œcuménique du monastère caché entre les versants boisés des Carpates orientales.
La célébration des vêpres de la fête a été rehaussée par la présence de l’évêque et des pèlerins, chacun d’eux ayant un fascicule de l’office. Leurs voix dirigées magistralement ont empli la chapelle dans laquelle est peint un cycle de la vie de saint Élie.
Le 20 juillet, à 8 h 30 ont commencé les matines qui chantent la gloire de Dieu à travers son prophète.
À la fin des matines, selon la coutume, Mgr Mihai fut alors accueilli par l’Évangéliaire porté par l’archimandrite Cornel Dîrle, aumônier du skite, avec les prêtres et les fidèles déjà présents. La Divine Liturgie qu’il a concélébrée avec cinq prêtres a été chantée par tous les participants. Comme d’habitude, Mgr Mihai, dans son homélie qui a suivi la lecture de l’Évangile, nous a donné un riche enseignement pour actualiser la dimension prophétique de saint Élie. Après la Liturgie fut célébrée une pannychide pour Mère Élisabeth, fondatrice du Carmel de Saint-Rémy, qui s’est endormie dans la Lumière il y a vingt ans, à Saint-Rémy, mais qui avait tant désiré mourir à Stânceni.
Ont suivies les agapes fraternelles dans le pavillon de la maison d’accueil du skite où les mets préparés par des membres de la Fraternité ont été bien appréciés.
Ensuite eut lieu la réunion de la Fraternité Saint-Élie, commencée avec le chant en sept langues de la prière qui unit chaque jour les membres : « Tu es vivant, Seigneur, Dieu d’Israël, devant qui je me tiens ! ». Six nouveaux membres (arménien, catholiques et orthodoxes) sont alors entrés dans la Fraternité Saint-Élie : de Stânceni, de Târgu Mureş, d’Oradea, d’Italie et d’Arménie ! Deux textes de Mère Élisabeth ont été lus : l’un sur le sens de la prière de la Fraternité et l’autre sur ce que signifie être membre de la Fraternité. La photographie de groupe des membres présents, devant l’oratoire du prophète Élie, a clos le programme de la fête.
Valer Pol

duminică, 26 iunie 2016

Vara 2016 la Stânceni / Été 2016 a Stânceni

Prieteni ai Schitului Stânceni și membri ai Fraternității Sf. Ilie,

Și în vara acestui an vă invităm cu bucurie la Schit pentru perioade de rugăciune, de cunoaștere reciprocă și de comuniune. Momentele privilegiate pe care le pregătim sunt: Sărbătoarea Sf. Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al Fraternității ce îi poartă numele și Sărbătoarea Schimbării la Față, hramul bisericii Schitului nostru.
Pentru organizarea acestor momente vă rugăm să vă anunțați prezența și să vă înscrieți pentru colocviul din august printr-un mesaj la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
Programele acestor manifestări:
miercuri, 25 mai 2016

Fericita Elisabeta a Sfintei Treimi

Blogul Mănăstirii Sf. Ilie anunță canonizarea Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi, carmelită din Dijon (FR). Pe 3 martie 2016 Sfântul Părinte Papa Francisc l-a primit în audiență pe cardinalul Amato, Prefectul Congregației pentru Cauzele Sfinților și a aprobat miracolul atribuit mijlocirii Fericitei Elisabeta a Sfintei Treimi, demers care a deschis calea spre canonizarea sa.
La adresa alăturată găsiți informații bio-bibliografice despre Fericita Elisabeta.

miercuri, 4 mai 2016

Mikhtav 75

A apărut numărul 75 al revistei Fraternității Sfântul Ilie, Mikhtav. Revista este disponibilă în limbile română și franceză și poate fi comandată la adresa de mail: schitulstanceni@yahoo.fr
In sectiunea Publicații a blogului aveți acces la numerele precedente ale revistei.
Remarcăm publicarea blogului Mănăstirii Sf. Ilie la adresa: http://monasteresaintelie.blogspot.ro


duminică, 10 aprilie 2016

Schitul ”Sfânta Cruce” la televiziunea reghineană

Pe 5 aprilie curent la postul de televiziune reghinean GLIGA TV, emisiunea ”Cuvinte pentru suflet”, a fost dedicată Schitului Stânceni. Înregistrarea poate fi urmărită pe site-ul televiziunii la următorul linkLe 5 avril 2016, la chaîne TV de Reghin, GLIGA TV, a consacré l'emission "Des mots pour l'âme” au skite de Stânceni. L'enregistrement peut être consulté sur le site internet de la télévision ici.